OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ #hairblogproject

Ο διαγωνισμός – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ... http://hairblog.missbloom.gr/ διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ A.E» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισίας 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα.
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες- επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου http://hairblog.missbloom.gr/που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
1.2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές του ίδιου προσώπου θα λογίζονται ως μία.
1.3.Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην φόρμα συλλογής στοιχείων και θα αναδειχθεί - κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
1.4. Με την υποβολή της φόρμας δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου .. http://hairblog.missbloom.gr/και συναινεί ρητά στην αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.
1.5. H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής που θα είναι αναρτημένη στην σελίδα του http://hairblog.missbloom.gr/ καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού καθώς επίσης και με την αποδοχή και τη συγκατάθεση του χρήστη/συμμετέχοντα για την γνωστοποίηση του e-mail του στην PANTENE, με στόχο να λαμβάνει από την PANTENE ενημέρωση μέσω e-mail για τις προσφορές της, τα νέα της, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.
1.6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δηλαδή με συμπλήρωση και καταχώρηση της φόρμας συμμετοχής από την 17/2/2017 ώρα 12:00 μ.μ. έως την 20/3/2017 ώρα 23:59 μ.μ.
1.7.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της PANTENE, που είναι ο χορηγός της ενέργειας, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

2. Περιγραφή διαγωνισμού – Ανάδειξη Νικητή.
2.1. Ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων μέσω του site www.MissBloom.gr ξεκινά ένα διαγωνισμό για να αναδείξει έναν συνεργάτη που θα έχει το δικό του θεματικό hair blog by Pantene στο MissBloom.gr για διάστημα 4 μηνών, στο πλαίσιο του οποίου θα υποχρεούται να παραδίδει τουλάχιστον 1 κείμενο (από 200 μέχρι 500 λέξεις) με φωτογραφίες την εβδομάδα, σχετικό με συμβουλές ομορφιάς για μαλλιά, με την καθοδήγηση της συντακτικής ομάδας του www.missbloom.gr και υποχρεωτική αναφορά σε προϊόντα Pantene που θα έχουν συμφωνηθεί.
2.2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 3 στάδια:
1ο σταδιο Οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν ένα δικό τους how to video ή φωτογραφίες του αγαπημένου τους χτενίσματος
2ο σταδιο Επιλέγονται και ανακοινώνονται οι 5 καλύτερες συμμετοχές σύμφωνα με τη γνώμη των 3 Hair Experts και εκπροσώπου της PANTENE καθώς και εκπροσώπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
3ο σταδιο
Οι 5 υποψήφιοι για τη διεκδίκηση του hair blog by Pantene αναλαμβάνουν φέρουν σε περας 6 δοκιμασίες οι οποίες βιντεοσκοπούνται και παρουσιάζονται στο κοινό με τη συμβολή των 3 Hair Experts: Πατρίτσια Περιστέρη, Ελενα Γαλίφα, Βασιλική Καρανζογιάννη. Για την υλοποίηση των πιο πάνω δοκιμασιών και/ή την διοργάνωση εκδηλώσεων/events στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να είναι διαθέσιμοι σε ημέρες και ώρες που θα καθορίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να μεταβαίνουν με έξοδα και μέσα τους στους τόπους των δοκιμασιών και των εκδηλώσεων. Ρητά αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες ότι μη συμμετοχή τους σε δοκιμασία ή διοργάνωση/event που αποτελεί μέρος του Διαγωνισμού συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη συνέχειά του ή έκπτωσης από πρόκριση σε επόμενο στάδιο ή και απώλεια του δώρου του και υπεισέλευση στη θέση του αποκλειόμενου συμμετέχοντος επιλαχόντα.

3. Έπαθλο.
3.1. Ο νικητής του διαγωνισμού θα αποκτήσει δικό του blog δημοσιευόμενο για τέσσερις μήνες, ήτοι από 1/6 ως και 30/9, στην ιστοσελίδα www.missbloom.gr στο οποίο θα δημοσιεύει κείμενα αποκλειστικά σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού (trends και χρηστικές πληροφορίες σχετικές με τα μαλλιά). Συγκεκριμενα για διάστημα 4 μηνών, θα υποχρεούται να παραδίδει τουλάχιστον 1 κείμενο (από 200 μέχρι 500 λέξεις) με φωτογραφίες την εβδομάδα, σχετικό με συμβουλές ομορφιάς για μαλλιά, με την καθοδήγηση της συντακτικής ομάδας του www.missbloom.gr και υποχρεωτική αναφορά σε προϊόντα Pantene που θα έχουν συμφωνηθεί. Ρητά δηλώνεται και συνομολογείται από τους συμμετέχοντες ήδη με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση (αμοιβής ή άλλη) υπέχει έναντι του Νικητή, διατηρεί δε το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση του να απορρίπτει τα κείμενα του Νικητή, εφόσον αυτά παραβιάζουν διατάξεις της νομοθεσίας ή έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη ή την εμπορική πολιτική του ή δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των δημοσιευόμενων στην ιστοσελίδα κειμένων, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση αιτιολόγησης. Οι 4 επόμενοι νικητές θα λάβουν ως έπαθλο προϊόντα της συνδιοργανώτριας PANTENE.
3.2. Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

4. Ειδοποίηση νικητών – Τύχη επάθλων σε περίπτωση αποκλεισμού.
4.1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά μέσω email στον αριθμό ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, αρκεί δε, ειδοποίηση με έναν από τους πιο πάνω τρόπους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός τριών 5 εργάσιμων ημερών ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός δύο εργάσιμων ημερών.
4.2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.missbloom.gr με την ολοκλήρωση της κλήρωσης.
4.3. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά τον όρο 1.7 πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικος το έπαθλο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων νικητή.

5. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή.
5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
5.2. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλληανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.
5.3. Ο δικαιούχος δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολή (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
6.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
6.2. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/σεμμετέχων στην προωθητική ενέργεια έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ο συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια ρητώς και ανεπιφύλακτα συμφωνεί να εγγράφεται ως μόνιμο μέλος στον ιστότοπο www.missbloom.gr και τους λοιπούς ιστότοπους που η Εταιρεία εκμεταλλεύεται εμπορικά, καθώς ρητώς και ανεπιφύλακτα συμφωνεί να λαμβάνει από την PANTENE ενημέρωση μέσω e-mail για τις προσφορές της, τα νέα της, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

7. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού.
Oι όροι της παρούσας προωθητικής ενέργειας θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα.http://hairblog.missbloom.gr/ καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

9. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του διαωνισμού χωρίς προειδοποίηση, κάθε δε συμμετέχων σε αυτόν δηλώνει ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις φέρων επ’ αυτού αποκλειστικά την ευθύνη.

Για την Εταιρεία